Δεν θα προλάβουν…

Agios Kosmas Aitolos

ΑΝΕΤΕΙΛΕ τὸ «σωτήριον» κοσμικὸν ἔτος 2013. Ἡ κατάστασις εἰς τὸν πλανήτην εἶναι ἐφιαλτική. Αἱ παραδοσιακαὶ οἰκονομικαὶ δυνάμεις καταρρέουν οἰκονομικῶς καὶ κοινωνικῶς καὶ ἀναδεικνύονται νέαι. Τὸ χρῆμα καταστρέφεται καὶ ὁ χρυσὸς συγκεντρώνεται εἰς τὰς χεῖρας ὀλίγων ἀνθρώπων. Ἡ γενικωτέρα κατάστασις εἶναι χαώδης. Αἱ πολιτικαί, αἱ ὁποῖαι ἀσκοῦνται ἀποϊεροποιοῦν τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖον μεταβάλλουν εἰς ἄτομον, τὸ ὁποῖον παραδίδουν εἰς τὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν ὀλιγαρχῶν καὶ τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Οἱ πάντες ὁμιλοῦν διεθνῶς διὰ τὰς ἀγοράς. Αἱ λέξεις ἰδανικά, πίστις, ἱστορία, Ἐκκλησία, ἐλπίς, Θεός, θεσμοὶ εἶναι ἀπαγορευμέναι. Τὸ ἔγκλημα, ἡ πορνεία, αἱ Μαφίαι, τὰ ναρκωτικά, τὸ παράνομον χρῆμα, ἡ ἀνηθικότης, τὸ ἀνώμαλον (τὸ ὁποῖον προβάλλεται ὡς κάτι τὸ φυσιολογικόν), ἡ διασκέδασις ὡς ἀποκλειστικὸς τρόπος ζωῆς, αἱ ἐκτρώσεις καὶ τὰ διαζύγια (μὲ τὸ παραμικρόν) κυριαρχοῦν εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων. Τὴν ἰδίαν στιγμὴν ἔχομεν τὴν ἀνάπτυξιν τῆς πτωχείας, τὸν ὑποσιτισμὸν λαῶν ἀλλὰ καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων κοινωνιῶν, πολέμους, ἐμφυλίους, θρησκευτικὰς ἀνατροπάς, αἱρέσεις, κατευθυνομένας πολιτικὰς καὶ Ἐθνικὰς ἐξεγέρσεις, διώξεις χριστιανικῶν μειονοτήτων ἀλλὰ καὶ κρατικῶν λειτουργῶν (οἱ ὁποῖοι δηλώνουν τὴν Χριστιανικήν των πίστιν).

Ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ ἐξαλείψη τὰ φαινόμενα αὐτά, νὰ σώση τὴν ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου, νὰ φέρη τὴν ἰσότητα, τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν εἰρήνην. Ἡ κατάστασις εἰς τὸν πλανήτην ὁμοιάζει μὲ ἐκείνην ἡ ὁποία ἐπεκράτει πρὸ Χριστοῦ. Αἱ ἐλίτ τῶν Ἑβραίων λέγουν ὅτι τὰ Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιὼν δὲν εἶναι ἀληθῆ καὶ ὅσα περιγράφουν εἶναι ἀποπροσανατολιστικὰ διὰ αὐτάς. Νὰ ἀποδεχθῶμεν τὸν ἰσχυρισμόν των. Ἀλλὰ ὅσα περιγράφονται εἰς αὐτὰ θυμίζουν τὴν ἐφαρμογὴν ἑνὸς καλοσχεδιασμένου προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἐξελίσσεται μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν εἰς τὸν πλανήτην. Ἡ ἐκτέλεσίς του ὑλοποιεῖται «τέλεια» εἰς τὴν Ἑλλάδα. Τὰ κεφάλαια διὰ τὴν χρεωκοπίαν χριστιανικῶν Κρατῶν, τὴν κρίσιν τῶν τραπεζῶν, τὴν συμπεριφορὰν τῶν δανειστῶν, τὴν σιωπὴν τοῦ κόσμου, τὴν συγκέντρωσιν τοῦ χρυσοῦ κ.λπ., τὴν συμπεριφορὰν τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ λαοῦ πρὶν τὴν χρεωκοπίαν, «νομίζεις» ὅτι ἐφαρμόζονται κατὰ τρόπον ἄψογον εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἐκτέλεσίν των. Δὲν καλλιεργοῦμεν τὸν ἀντιεβραϊσμόν. Ἄλλωστε πιστεύομεν ὅτι ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς εἶναι θῦμα τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, ὅπως ἄλλωστε θῦμα του εἶναι καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαός.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ὄργανα τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἀλλὰ καὶ Διεθνῶν Ὀργανώσεων εἰςτὴν Ἑλλάδα εἶναι οἱ πολιτικοί, οἱ δημοσιογράφοι, τὰ ἠλεκτρονικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, τὰ ἐκδοτικὰ συμφέροντα καὶ ἐπιχειρηματίαι, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν τὴν δύναμίν των εἰς ἰσχυρὰς οἰκονομικὰς δυνάμεις, τὰ συμφέροντα τῶν ὁποίων ὑπηρέτησαν καὶ ὑπηρετοῦν ἀπὸ τὸ 1980 καὶ ἐντεῦθεν. Οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν πολιτικῶν στεροῦνται Ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὸν Ἑλληνορθόδοξον Χριστιανικὸν Πολιτισμόν, τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, τὰς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ λαοῦ. Κατασκευάσματα ο περισσότεροι διαφόρων Λεσχν, Πολυεθνικν ταιρειν, σχυρν δυνάμεων, μεγάλων διεθνν πετρελαϊκν ταιρειν (Τὰ ὀνόματά των κυκλοφοροῦν εἰς βιβλία, περιοδικά, ἔντυπα, ἐφημερίδας ἀλλὰ αὐτὰ τὰ «κατασκευάσματα» δὲν διαψεύδουν ὅτι εἶναι μέλη τοιούτων διεθνῶν ὀργανώσεων). Ὑπακούουν εἰς τὰς ἐντολὰς τῶν δημιουργῶν των περιφρονοῦντες τὸν λαὸν καὶ καταστρέφοντες τὰς ἀξίας του. Ἐπαγγελματίαι πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν συμφερόντων τοῦ Ἔθνους.

,τι λληνικν κα ρθόδοξον χριστιανικν τ θέτουν π διωγμόν, τ πολεμον, τ συκοφαντον, τ διαλύουν μτν βοήθειαν τν κδοτν, τν περισσοτέρων κα σχυρν (διαπλεκομένων) καναλαρχν. Δεῖτε πῶς ἔδρασαν ἀπὸ τὸ 1977 ἕως τὸ 2009 καὶ πῶς δροῦν σήμερον. Ἀπὸ τὸ 1977 ἕως τὸ 2009 κατέστρεψαν τὴν γλῶσσαν, τὴν Παιδείαν, «ἐκυνήγησαν» τὴν Ἐκκλησίαν, ἐπέβαλον τὰς ἐκτρώσεις εἰς μίαν χώραν, ἡ ὁποία θνήσκει δημογραφικῶς, ἐπεχείρησαν τὴν πλαστογράφησιν τῆς ἱστορίας, δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ἐθνικοαπελευθερωτικοὺς ἀγῶνας, τὴν συκοφαντοῦν μὲ δῆθεν σκάνδαλα (πάσης μορφῆς), καθιέρωσαν τὴν πολιτικὴν κηδείαν, τὰ συμβόλαια ἐλευθέρας συμβιώσεως (τὰ ὁποῖα ἐπεχείρησαν νὰ ἐπιβάλλουν ἀνεπιτυχῶς καὶ διὰ τὴν νομιμοποίησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας), τὴν πολιτικὴν κηδείαν, τὰς ἀπαλλαγὰς ἀπὸ τὴν κράτησιν ὅπλου εἰς τὸ Στρατὸν τῶν Ἰεχωβάδων καὶ πολλῶν ἄλλων αἱρετικῶν, ἐκτύπησαν τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ σύμβολα ἀλλὰ καὶ τὸ ὁμολογιακὸν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυφελετικῆς Ἑλλάδος, ἐξοβέλισαν τὴν ἐξομολόγησιν ἀπὸ τὰ σχολεῖα (σήμερον περισσότερον ἀπαραίτητος ἀπὸ κάθε ἄλλην φοράν), πολεμοῦν τὸν ἐκκλησιασμὸν τῶν μαθητῶν καὶ τὴν πρωϊνὴν προσευχὴν εἰς τὰ σχολεῖα ὡς καὶ τὴν παρουσίαν τῶν ἱερῶν εἰκόνων εἰς τὰ σχολεῖα, εἰς τὰ δικαστήρια, εἰς τὰ Ἀστυνομικὰ τμήματα καὶ τὰς Ἐνόπλους Δυνάμεις. Ἔβαλον εἰς τὸ στόχαστρον ἀκόμη καὶ τὴν καμπάναν, περιορίζοντες τὸν ἦχον της.

Ἀπὸ τὸ 2009 ὁπότε εἰσήλθομεν εἰς τὴν χρεωκοπίαν τῆς χώρας, μίαν χρεωκοπίαν τὴν ὁποία τεχνηέντως ἀπὸ τὰ ἐκτελεστικὰ πολιτικὰ ὄργανα τῶν διεθνῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ διεθνῶν ὀργανώσεων (Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, ἵδρυμα Ροκφέλερ [διαθέτει πολλὰς ὀργανώσεις], ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἡγέτας τῆς Προτεσταντικῆς Γερμανίας, οἱ ὁποῖοι ἀναβιώνουν τὸν παγγερμανισμὸν τοῦ πολεμίου τῆς Ὀρθοδοξίας, Καρλομάγνου, ὡς καὶ ἀπὸ τὰ μεγάλας πολυεθνικὰς ἑταιρείας. Τὰ πάντα σαρώνονται, κατεδαφίζονται, ἐξαθλιώνονται, ἐξευτελίζονται, παραδίδονται εἰς ξένας δυνάμεις, εἰς διεθνεῖς δανειστὰς – τοκογλύφους  ὑπὸ Ἑλλήνων πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφελληνίζουν τὴν Ἑλλάδα, προκαλοῦντες ταυτοχρόνως μίαν μεγάλην ἀνθρωπιστικὴν κρίσιν. Εἰς αὐτὴν τὴν φάσιν.

1ον) Τὸ κοινοβούλιον ἀντεκατεστάθη ὑπὸ πράξεων Νομοθετικοῦ περιεχομένου. Τὸ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν» εἰς πλήρη ἐξέλιξιν.

2ον) τεκνογονία π Ελογία Θεο γινε δι πράξεων «νομοθετικο περιεχομένου» κατάρα π τν πολιτικν. Ἡ οἰκογένεια, ἡ γέννησις καὶ ἡ ἀνατροφὴ παιδιῶν ὑπὸ φορολογικὸν καὶ κάθε ἄλλον διωγμόν. Τὰ παιδιὰ φορολογοῦνται ὡς τὰ ὑπερπολυτελῆ αὐτοκίνητα τῶν πολὺ πολὺ πλουσίων. Προφανῶς τὸ σχέδιον προβλέπει τὴν μελλοντικὴν ἐξαφάνισιν τῶν Ἑλλήνων. Μὲ δεδομένον ὅτι εἰς μίαν θνήσκουσαν δημογραφικῶς Ἑλλάδα δὲν ἔχει καταργηθῆ ὁ νόμος, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει τὰς ἐκτρώσεις – ἀμβλώσεις καὶ παραλλήλως δὲν δίδονται κίνητρα διὰ τὴν γέννησιν νέων Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνίδων, τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλὰς μετὰ ἀπὸ εἰκοσαετίαν ἢ πεντηκονταετίαν θὰ κατοικῆται ἀπὸ ἀλλοδαπούς, μαύρους, κίτρινους κ.λπ. ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ Ἕλληνας.

λλς π θνος νάδελφον μεταβάλλεται ες πολυφυλετικόν, πολυπολιτισμικόν, ες θνος νευ κοινς γλώσσης, νευ κοινς θρησκείας (ρθοδόξου χριστιανικς) ες θνος νευ κοινν παραδόσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, Παναγίας, Μεγλας κα μικρς ορτάς), μ κλειστς τς ρθοδόξους κκλησίας (φο δν πιτρέπεται χειροτονία νέων ερέων), μ μικρ μεγάλα τζαμιά, μ στορία, ποία θ χη ξαφανίσει τν ντιτουρκισμν πρς χάριν τς σλαμοποιήσεως τουρκοποιήσεως τς οκονομίας, μὲ κατάργησιν τῆς θητείας εἰς τὰς ἐνόπλους Δυνάμεις (ὡς ἀπαιτοῦν οἱ δανεισταὶ–τοκογλύφοι – κυρίως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως), μὲ ἑκατομμύρια λαθρομετανάστας ἀπὸ τὴν Ἀφρικήν, τὴν Ἀσίαν, τὰ Βαλκάνια κ.λπ. καὶ μὲ μετανάστας τοὺς Ἕλληνας εἰς τὸ ἐξωτερικόν.

Ες τν σημερινν φάσιν βάλλεται μ συκοφαντίας κα φορολογικ μέτρα κκλησία, ποία νέλαβε τς κοινωνικς ποχρεώσεις το Κράτους ναντι το λαο. Δέχεται πειλάς, συκοφαντίας, πολεμικς κστρατείας π τ κόμματα κα τος πολιτικος τς θεΐας κα τν αρέσεων, ο ποοι συνεχίζουν ναντί της, τν δίαν «γραμμν» πονομεύσεώς της, ς πραττον κα πρ τς κρίσεως.

φείλουν ν συνειδητοποιήσουν τι πρέπει ν γκαταλείψουν τν «γραμμν» φελληνισμο τς λλάδος, τν γραμμν ξοντώσεως τς λληνικς Οκογενείας κα τν πόλεμον ναντίον τς κκλησίας. λλως τ τέλος λοκλήρου το νθελληνικο κα ντορθοδόξου πολιτικο συστήματος θ εναι οκτρόν. δη λας διαπιστώνει τι δν χρεωκόπησε, λλ τν δήγησαν τεχνηέντως ες τν χρεωκοπίαν πολιτικοί. Ατς λας πέζησεν π 2012 τη μ τν Πίστιν ες τν Θεόν, τν στορίαν, τν λληνικν γλσσαν, μ τ δανικά, τς ξίας, τν οκογένειαν, τν ρθοδοξίαν, τος Πατέρας κα τος γίους τς κκλησίας μας, λλ κα τος γίους Νεομάρτυρας τς Τουρκοκρατίας. Αὐτὸς ὁ λαὸς στηριζόμενος εἰς τὰ προαναφερόμενα «κύτταρα» τοῦ γένους θὰ ἐπανεύρη τὸν «δρόμον» του μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας. Οἱ πολιτικοὶ ὅμως, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἔφερον εἰς τὸ σημερινὸν κατάντημα δὲν θὰ εὕρουν τόπον διὰ νὰ κρυφθοῦν. Διότι ατο εναι τ κτελεστικ ργανα τς Τρίτης λώσεως.

πρώτη το π τν Φράγκων — Παπικν. δεύτερη π τν θωμανν – Τούρκων. Κα Τρίτη π ατν. Κα α τρες εχον ς στόχον τν ρθόδοξον λλάδα. Δὲν θὰ προλάβουν ὅμως. Διότι ἔκαμναν τὰ θανάσιμα λάθη, διὰ τὰ ὁποῖα ὡμίλησεν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ποῖα εἶναι αὐτά; Ἐφορολόγησαν «τὰ παράθυρα τῶν σπιτιῶν», τὰ «αὐγὰ τῆς κότας», τὸν ἀέρα τὸν ὁποῖον ἀναπνέομεν. Θὰ ἐπιβάλλουν λέγει καὶ βαρεῖαν φορολογίαν. Ἀλλὰ δὲν θὰ προλάβουν…

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1957)